Bujinkan Sint-Niklaas

Foto's van Bujinkan Sint-Niklaas

Hier vind je foto's van trainingen, seminars, het jaarlijkse Ninpo Camp, de reis naar Japan en andere groepsgebeurtenissen.

Soke Masaaki Hatsumi @ Honbu Dojo Japan Dojo Bujinkan Sint-Niklaas Kodachijutsu Koto Ryu - Keto Geri waza Kamae no kata Hanbojutsu Metsubushi (1) Sakkijutsu Ukemi Kihon Happo @ Ninpo-Camp 2015 Yarijutsu Randori Death Ride @ Ninpo-Camp 2016
Tetsuji Ishizuka Sensei Bujinkan Dojo Sint-Niklaas Kodachijutsu Togakure Ryu Biken Shinobi iri - nachtspel Jodan uke Kenjutsu Jojutsu Nage waza Survival Hicho kaiten Kihon Happo Naginatajutsu Watch - copy - learn
Toshiro Nagato Sensei Opening of our New Private Home Dojo Totoku hyoshi no kamae Ninpo-Camp 2018 Metsubushi groepsfoto Jojutsu Fudoza no kamae Kihon Happo @Ninja Kamp 2019 Nawajutsu - slackline Survival Ichimonji no kamae Kusarigamajutsu Metsubushi Stretching
Yukio Noguchi Sensei Goshinjutsu Ichi no kamae Ninpo-camp 2017 Touwladder @ Vriendjesdag 2017 Kihon Happo - Musha dori Hicho no kamae Kyudo Ropetrack Warm up Goshinjutsu @ Ninpo-Camp 2014 Kyoketsu Shoge Randori Touwenparcours